NSDLĐ không được phân biệt đối xử về việc làm đối với NLĐ tố cáo

NSDLĐ không được phân biệt đối xử về việc làm đối với NLĐ tố cáo
Ty Na

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, tại Điều 7 Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH quy định trách nhiệm của người sử dụng người lao động trong bảo vệ việc làm của người tố cáo như sau:

  • Không được phân biệt đối xử về việc làm đối với người được bảo vệ;

  • Không được trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm của người được bảo vệ;

  • Thực hiện kịp thời, đầy đủ các biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ;

  • Báo cáo cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ việc làm và thông báo cho tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở về kết quả thực hiện biện pháp bảo vệ;

  • Phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền bảo vệ việc làm trong quá trình tiếp nhận, xác minh và áp dụng các biện pháp bảo vệ việc làm.

Chi tiết xem tại Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực 01/12/2020.

Gởi câu hỏi

156

Văn bản liên quan