Phải có báo cáo tài chính khi TCTD phi ngân hàng tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2017/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

 

Theo đó, khi Tổ chức tín dụng phi ngân hàng đề nghị tăng vốn điều lệ thì phải bổ sung thêm vào hồ sơ bản Báo cáo tài chính liền kề trước năm đề nghị tăng vốn điều lệ.

Tại thời điểm đề nghị tăng vốn có thể nộp Báo cáo tài chính chưa được kiểm toán, nhưng sau đó phải nộp lại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán sau khi tổ chức kiểm toán phát hành báo cáo.

Ngoài Báo cáo tài chính, hồ sơ đề nghị tăng vốn còn bao gồm các thành phần sau đây:

  • Văn bản đề nghị chấp thuận việc tăng vốn điều lệ;

  • Văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định thông qua phương án tăng vốn điều lệ;

  • Tùy vào từng trường hợp, hồ sơ tăng vốn còn phải bổ sung thêm một số loại giấy tờ khác.

Xem chi tiết thành phần hồ sơ tăng vốn tại Thông tư 25/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 26/02/2018.

Gởi câu hỏi

446

Văn bản liên quan