Phải kê khai toàn bộ tài sản, thu nhập khi bổ nhiệm cán bộ Đảng

Phải kê khai toàn bộ tài sản, thu nhập khi bổ nhiệm cán bộ Đảng
Duy Thịnh

Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Quy định 105-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

 

Cụ thể, cán bộ khi được bổ nhiệm phải có phiếu kê khai tài sản, thu nhập; việc kê khai phải thực hiện một cách đầy đủ, rõ ràng và được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác minh.

Đồng thời, cán bộ còn phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây:

  • Không vi phạm những điều Đảng viên, CBCCVC không được làm;

  • Bảo đảm tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chức danh theo quy định;

  • Phải đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ nếu lần đầu được đề nghị vào vị trí lãnh đạo, quản lý. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

  • Có sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ được giao;

  • Không bổ nhiệm cán bộ đã bị xử lý kỷ luật vào các chức vụ cao hơn trong một khoảng thời gian nhất định.

Nội dung chi tiết xem tại Quy định 105-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày 19/12/2017. 

Gởi câu hỏi

566

Văn bản liên quan