Phân tích rủi ro khi giám sát CN ngân hàng nước ngoài

Đây là một trong những nội dung giám sát an toàn vi mô được đề cập tại Thông tư 08/2017/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.

 

Theo đó, khi thực hiện giám sát tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vi mô cần phân tích, đánh giá một số hoặc toàn bộ các rủi ro đang và sẽ gặp phải như:

  • Rủi ro tín dụng;
  • Rủi ro thị trường (lãi suất, ngoại hối, giá cổ phiếu và giá hàng hóa);
  • Rủi ro thanh khoản;
  • Rủi ro hoạt động;
  • Rủi ro danh tiếng;
  • Rủi ro chiến lược;
  • Các loại rủi ro khác phát sinh trong quá trình hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc phân tích, đánh giá rủi ro là nhằm phân bổ nguồn lực giám sát và đưa ra các biện pháp xử lý thích hợp.

Xem chi tiết Thông tư 08/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/12/2017, bãi bỏ Quyết định 398/1999/QĐ-NHNN3 ngày 09/11/1999. 

Gởi câu hỏi

243

Văn bản liên quan