Phê duyệt biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2020

Phê duyệt biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2020
Bích Hoa

Thủ tướng chính phủ vừa ban hành Quyết định 1066/QĐ-TTg về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.

 

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2020 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, các Hội có tính chất đặc thù trong cả nước và công chức dự phòng là 253.517 biên chế. Trong đó:

  • Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 108.368 biên chế;

  • Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: 142.767 biên chế;

  • Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.068 biên chế;

  • Các Hội có tính chất đặc thù: 686 biên chế;

  • Công chức dự phòng: 628 biên chế.

Chi tiết xem tại Quyết định 1066/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 22/8/2019.

Gởi câu hỏi

188

Văn bản liên quan