Phí sử dụng mã, số viễn thông năm 2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 268/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông.

 

Theo đó, so với quy định hiện hành thì từ ngày 01/01/2017:

 • Giữ nguyên mức thu lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông;
 • Giữ nguyên quy định không thu phí, lệ phí đối với các số dịch vụ khẩn cấp, số dịch vụ đo thử và số dịch vụ hỗ trợ khách hàng bắt buộc: 113, 114, 115, 100117, 100118, 116, 119...
 • Điều chỉnh đối tượng không thu phí, lệ phí chuyển sang đối tượng miễn phí, lệ phí, gồm:
  • Mạng viễn thông dùng riêng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng;
  • Mạng thông tin liên lạc phục vụ phòng chống thiên tai và hoạt động nhân đạo;
  • Mạng viễn thông dùng riêng của các cơ quan Đảng, Nhà nước;
  • Mạng viễn thông dùng riêng của các cơ quan và tổ chức quốc tế tại Việt Nam được hưởng quy chế miễn trừ ngoại giao.

Xem chi tiết mức thu lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông tại Thông tư 268/2016/TT-BTC, thay thế Thông tư 202/2013/TT-BTC và Thông tư 60/2016/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

302