Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ năm 2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 169/2016/TT-BTC quy định về mức thu phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ (CGCN).

 

Theo đó, phí thẩm định hợp đồng CGCN để đăng ký có sự thay đổi về mức phí giới hạn tối thiểu so với trước đây như sau:

  • Hợp đồng CGCN đăng ký lần đầu thì phí thẩm định bằng 0,1% tổng giá trị của hợp đồng, từ 05 - 10 triệu đồng (quy định hiện hành là từ 03 - 10 triệu đồng).
  • Hợp đồng CGCN đăng ký sửa đổi, bổ sung thì phí thẩm định bằng 0,1% tổng giá trị của hợp đồng sửa đổi, bổ sung, từ 03 - 05 triệu đồng (quy định hiện hành là từ 02 - 05 triệu đồng).

Mức thu phí thẩm định hợp đồng CGCN đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao qua hai bước chấp thuận (cấp phép sơ bộ) và cấp Giấy phép CGCN:

  • Mức thu phí thẩm định xem xét, chấp thuận CGCN (cấp phép sơ bộ) là 10 triệu đồng;
  • Mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép CGCN tính như hợp đồng CGCN đăng ký lần đầu.

Thông tư 169/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2017; thay thế Thông tư 200/2009/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

563

Văn bản liên quan