Phòng Dân tộc được thành lập khi có ít nhất 5.000 người DTTS cần NN giúp đỡ

Phòng Dân tộc được thành lập khi có ít nhất 5.000 người DTTS cần NN giúp đỡ
Thu Ba

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 108/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ban hành ngày 14/9/2020.

Theo đó, Phòng Dân tộc sẽ có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Cụ thể, tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 8 Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định, Phòng Dân tộc được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

  • Có ít nhất 5.000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển;

  • Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại.

Trường hợp không tổ chức riêng Phòng Dân tộc thì chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực dân tộc do Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND thực hiện.

Xem chi tiết tại Nghị định 108/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 25/11/2020.

Gởi câu hỏi

218

Văn bản liên quan