Phương pháp đánh giá, xếp loại mức độ an toàn Covid-19 trong trường học

Phương pháp đánh giá, xếp loại mức độ an toàn Covid-19 trong trường học
Lan Anh

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn 1467/BGDĐT-GDTC về bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

Theo đó, mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học được đánh giá lần lượt theo từng tiêu chí; các tiêu chí đạt khi và chỉ khi các nội hàm của tiêu chí đều đạt.

Mức độ an toàn được xếp loại như sau:

  • Đạt từ 11 tiêu chí trở lên, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 được đánh giá mức đạt thì trường học được đánh giá đạt mức độ: Thực hiện tốt, trường học an toàn. Khuyến nghị: Thường xuyên kiểm tra để duy trì các tiêu chí đạt;

  • Đạt từ 8 đến 10 tiêu chí, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 được đánh giá mức đạt thì trường học được đánh giá đạt mức độ: Thực hiện khá, trường học an toàn, được phép hoạt động và cho học sinh đi học trở lại, nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí không đạt;

  • Đạt từ 7 tiêu chí trở xuống, trường học được đánh giá đạt mức độ: Thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động.

Xem thêm: Công văn 1467/BGDĐT-GDTC được ban hành ngày 28/4/2020.

Gởi câu hỏi

419

Văn bản liên quan