Phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo

Phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo
Bảo Ngọc

Ngày 18/7/2021, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022- 2025 và mẫu biểu báo cáo.

Theo đó, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định 24/2021/QĐ-TTg thực hiện như sau:

- Khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp điểm theo Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư 07/2021 để ước lượng và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo, cụ thể:

+ Về mức thu nhập bình quân đầu người (gọi là điểm A): ở khu vực nông thôn, 140 điểm tương đương mức thu nhập bình quân đầu người 1.500.000 đồng/người/tháng; ở khu vực thành thị, 175 điểm tương đương mức thu nhập bình quân đầu người 2.000.000 đồng/người/tháng.

+ Về mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (gọi là điểm B): 10 điểm tương đương với 01 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt.

Phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo:

- Hộ nghèo: có điểm A <= 140 điểm và điểm B >= 30 điểm ở khu vực nông thôn hoặc điểm A <=175 điểm và điểm B >= 30 điểm ở khu vực thành thị.

- Hộ cận nghèo: có điểm A <= 140 điểm và điểm B < 30 điểm ở khu vực nông thôn hoặc điểm A <=175 điểm và điểm B < 30 điểm ở khu vực thành thị.

Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.

Gởi câu hỏi

63