Phương pháp xác định giá trị DN nhà nước chuyển thành công ty cổ phần

Phương pháp xác định giá trị DN nhà nước chuyển thành công ty cổ phần
Nguyễn Trinh

Ngày 15/10/2019, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 155/2019/TT-BQP hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần.

Theo đó, việc xác định giá trị của doanh nghiệp là một trong những công việc phải làm trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Cụ thể, Điều 9 Thông tư 155/2019/TT-BQP hướng dẫn thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp như sau:

  • Việc xác định giá trị doanh nghiệp phải được áp dụng tối thiểu hai phương pháp, trong đó có phương pháp tài sản.

  • Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp phải thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp tài sản quy định tại Mục 2 Chương III Nghị định 126/2017/NĐ-CP và hướng dẫn cụ thể tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư 41/2018/TT-BTC.

  • Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp theo các phương pháp đã lựa chọn phải là thời điểm kết thúc quý hoặc năm gần nhất với thời điểm có quyết định cổ phần hóa.

Xem chi tiết tại Thông tư 155/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

Gởi câu hỏi

129

Văn bản liên quan