Quốc hội chính thức phê chuẩn Hiệp định EVFTA

Quốc hội chính thức phê chuẩn Hiệp định EVFTA
Lê Hải

Ngày 08/6/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 102/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.

Theo đó, Quốc hội chính thức phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu được ký ngày 30/6/2019 tại Hà Nội, Việt Nam (Hiệp định EVFTA).  

Trong đó, thời điểm áp dụng trực tiếp các quy định của Hiệp định này được quy định như sau:

  • Khoản 1 và 2 Điều 4 và Điều 9 Phụ lục 2-B về Xe cơ giới và phụ tùng, thiết bị của xe cơ giới: 3 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực;

  • Khoản 3 Điều 4 Phụ lục 2-B về Xe cơ giới và phụ tùng, thiết bị của xe cơ giới: 5 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực;

  • Điều 2 Phụ lục 2-B về Xe cơ giới và phụ tùng, thiết bị của xe cơ giới: Sau không quá 3 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực;

  • Điều 4.11 Chương 4 về Hải quan và tạo thuận lợi thương mại: Khi Hiệp định có hiệu lực;

  • Chương 8 về Tự do hóa đầu tư, thương mại dịch vụ và thương mại điện tử; và biểu cam kết cụ thể trong các Phụ lục của Chương 8: Khi Hiệp định có hiệu lực;

Chi tiết xem tại Nghị quyết 102/2020/QH14 được thông qua ngày 08/6/2020.

Gởi câu hỏi

378

Văn bản liên quan