Quy chế làm việc mẫu của đảng đoàn, ban cán sự đảng

Quy chế làm việc mẫu của đảng đoàn, ban cán sự đảng
Thủy Phú

Ban chấp hành Trung ương ký Quyết định 162-QĐ/TW ban hành kèm theo Quy chế làm việc mẫu của đảng đoàn, ban cán sự đảng do Ban bí thư thành lập.

 

Theo Quy chế mẫu, Bí thư có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

  • Đứng đầu đảng đoàn/ ban cán sự đảng; chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm chính trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đảng đoàn/ ban cán sự đảng về hoạt động của đảng đoàn/ ban cán sự đảng;

  • Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ theo quy định phân cấp quản lý; phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảng đoàn/ ban cán sự đảng;

  • Thay mặt đảng đoàn/ ban cán sự đảng ký các văn bản gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nếu vắng mặt thì có thể ủy quyền cho Phó Bí thư hoặc một ủy viên chủ trì phiên họp, ký văn bản báo cáo.

Cũng theo Quy chế, khi tổ chức cuộc họp đảng đoàn/ ban cán sự đảng phải có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự và tài liệu nội dung cuộc họp phải được gửi trước đến các thành viên.

Chi tiết Quy chế mẫu xem tại Quyết định 162-QĐ/TW ngày 05/12/2018.

Gởi câu hỏi

1,064

Văn bản liên quan