Quy chế quản lý tài chính với công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán VN

Quy chế quản lý tài chính với công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán VN
Bảo Ngọc

Ngày 18/6/2021, Chính phủ ban hành ​Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Theo Nghị định này, quy chế quản lý tài chính của công ty con bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Vốn điều lệ, huy động vốn và đầu tư vốn ra bên ngoài.

- Đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định, quản lý tài sản.

- Doanh thu của công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam bao gồm:

  • Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ (niêm yết, giao dịch chứng khoán, đấu thầu trái phiếu, đấu giá chứng khoán, chuyển quyền sở hữu chứng khoán, hoạt động nghiệp vụ khác).

  • Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ (cung cấp thông tin, dịch vụ hạ tầng công nghệ cho thị trường chứng khoán, dịch vụ khác).

  • Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

- Chi phí của công ty con.

- Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ.

- Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý.

Nghị định 59/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 06/8/2021.

Gởi câu hỏi

238