Quy định dữ liệu trao đổi của DN kinh doanh kho ngoại quan

Mới đây, Tổng cục Hải Quan đã ban hành Quyết định 2501/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, kho bảo thuế; hàng hóa trong kho ngoại quan, kho bảo thuế.

 

Theo Quy định tạm thời trên thì Cục CNTT và Thống kê Hải quan có trách nhiệm như sau:

  • Chủ trì trong xây dựng, nâng cấp, vận hành hệ thống thông tin cho phép tổ chức, cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực kho ngoại quan, kho bảo thuế;

  • Trực tiếp đảm bảo kỹ thuật, hoạt động của hệ thống thông tin triển khai tại Tổng cục Hải quan;

  • Tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, hàng hóa trong kho ngoại quan, kho bảo thuế, xây dựng phần mềm đáp ứng quy định về định dạng thông điệp dữ liệu để truyền nhận, xử lý dữ liệu với cơ quan Hải quan.

Các vấn đề vướng mắc phát sinh khi thực hiện Quyết định này thì đề nghị, phản ánh về Cục CNTT & Thống kê Hải quan để được hướng dẫn.

Xem chi tiết tại Quyết định 2501/QĐ-TCHQ có hiệu lực ngày 22/08/2018.

Gởi câu hỏi

482

Văn bản liên quan