Quy định mới về chế độ của cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 325/2016/UBTVQH14 quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước.

 

Theo đó, phê chuẩn:

  • Bảng hệ số lương Tổng Kiểm toán nhà nước (Phụ lục 1);
  • Bảng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Kiểm toán nhà nước (Phụ lục 2);
  • Bảng hệ số lương của công chức Kiểm toán nhà nước (Phụ lục 3);
  • Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức Kiểm toán nhà nước (Phụ lục 4);
  • Chế độ trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước (Phụ lục 5);
  • Chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước (Phụ lục 6).

Việc chuyển xếp lương, chế độ nâng bậc lương và các chế độ khác liên quan đến tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo các văn bản hướng dẫn về tiền lương của Chính phủ.

Nghị quyết 325/2016/UBTVQH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 29/12/2016 thay thế Nghị quyết 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03/3/2006, Nghị quyết 794/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 22/6/2009,  Nghị quyết 670a/2013/NQ-UBTVQH13 ngày 14/10/2013.

Gởi câu hỏi

576

Văn bản liên quan