Quy định mới về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Quy định mới về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài
Tuyết Hoan

Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định 97/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, thực hiện việc cho vay lại, thu hồi vốn cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. Nổi bật là những thay đổi về tỷ lệ cho vay lại đối với UBND cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp.

 

Cụ thể:

  • Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên, tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn ODA, vay ưu đãi;

  • Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối NS từ 50% đến dưới 70%, tỷ lệ cho vay lại là 40%;

  • Địa phương có tỷ lệ  bổ sung cân đối NS dưới 50%, tỷ lệ cho vay lại là 50%;

  • Địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương (trừ Hà Nội và TP.HCM), tỷ lệ cho vay lại là 70%;

  • Riêng TP. Hà Nội và TP. HCM, tỷ lệ cho vay lại là 100% vốn ODA, vay ưu đãi.

Xem chi tiết tại Nghị định 97/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018, thay thế Nghị định 78/2010/NĐ-CPNghị định 52/2017/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

315

Văn bản liên quan