Quy định mới về điều kiện kinh doanh vận tải biển

Ngày 29/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.

 

Theo đó, quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh vận tải biển như sau:

  • Doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải biển được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hợp tác xã;
  • Được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển khi đáp ứng điều kiện quy định về tổ chức bộ máy, tài chính, tàu thuyền và nhân lực.

Đồng thời, Nghị định cũng quy định các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển gồm:

  • Doanh nghiệp, hợp tác xã vi phạm các điều kiện kinh doanh vận tải biển đến mức độ phải thu hồi theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải;
  • Theo đề nghị của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị định 160/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017, thay thế Nghị định 30/2014/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

232

Văn bản liên quan