Quy định mới về đóng phí thiết lập mạng viễn thông công cộng

Thông tư 03/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 273/2016/TT-BTC về phí, lệ phí hoạt động viễn thông.

 

Theo đó, Thông tư 03 quy định chi tiết hơn về các trường hợp đóng phí thiết lập mạng viễn thông công cộng, nội dung cụ thể như sau:

  • Trường hợp  doanh nghiệp được cấp phép sau ngày 01/01 hoặc giấy phép hết hạn trước ngày 01/01 năm sau (hoạt động không tròn 01 năm):

    • Số phí phải nộp = Mức phí năm x (Số tháng tính phí/12).

  • Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép mà có sự khác biệt về mức phí thiết lập mạng viễn thông công cộng giữa giấy phép cũ và mới thì đóng như sau:
    • Số phí phải nộp = Số phí phải nộp tính theo giấy phép cũ + Số phí phải nộp tính theo giấy phép mới;

    • Trong đó: Số phí phải nộp theo từng giấy phép = Mức phí năm x (Số tháng tính phí/12).

Thông tư 03/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.

Gởi câu hỏi

486

Văn bản liên quan