Quy định mới về mức thu phí thi hành án dân sự

Theo quy định tại Thông tư 216/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự (THADS) thì người được thi hành án phải nộp phí THADS như sau:

 

  • Số tiền, giá trị tài sản (GTTS) thực nhận từ trên hai lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đến 5 tỷ đồng: 3% số tiền, GTTS thực nhận;
  • Số tiền, GTTS thực nhận từ trên 5 tỷ đồng đến 7 tỷ đồng: 150 triệu đồng + 2% của số tiền, GTTS thực nhận vượt quá 5 tỷ đồng;
  • Số tiền, GTTS thực nhận từ trên 7 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: 190 triệu đồng + 1% của số tiền, GTTS thực nhận vượt quá 7 tỷ đồng;
  • Số tiền, GTTS thực nhận từ trên 10 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng: 220 triệu đồng + 0,5% của số tiền, GTTS thực nhận vượt quá 10 tỷ đồng;
  • Số tiền, GTTS thực nhận từ trên 15 tỷ đồng:  245 triệu đồng + 0,01% của số tiền, GTTS thực nhận vượt quá 15 tỷ đồng;

Như vậy, mức phí THADS từ năm 2017 có nhiều sự thay đổi so với quy định hiện hành (mức phí thi hành án hiện hành là 3% trên số tiền hoặc GTTS  thực nhận nhưng tối đa không vượt quá 200 triệu đồng/01 đơn yêu cầu thi hành án).

Thông tư 216/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư liên tịch 144/2010/TTLT-BTC-BTP.

Gởi câu hỏi

999

Văn bản liên quan