Quy định mới về việc hủy vắc xin bị thu hồi

Quy định mới về việc hủy vắc xin bị thu hồi
Bích Hoa

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 03/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Theo đó, Thông tư này đã bổ sung thêm quy định về việc hủy vắc xin vào Khoản 6 Điều 15 Thông tư 11/2018/TT-BYT, cụ thể:

Tối thiểu 07 ngày trước khi thực hiện việc tiêu hủy vắc xin, cơ sở hủy vắc xin phải có văn bản thông báo kế hoạch hủy đến Sở Y tế sở tại, trong đó phải có các thông tin về tên, số lượng, nồng độ hoặc hàm lượng của từng vắc xin cần hủy, lý do xin hủy, thời gian hủy, địa điểm hủy vầ phương pháp hủy;

Việc hủy vắc xin phải thực hiện theo Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMTThông tư 36/2015/TT-BTNMT;

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc việc hủy vắc xin, cơ sở phải có văn bản báo cáo việc hủy vắc xin kèm theo biên bản hủy gửi tới Sở Y tế sở tại và Cục Quản lý Dược.

Chi tiết xem tại Thông tư 03/2020/TT-BYT có hiệu lực từ 16/03/2020.

Gởi câu hỏi

137

Văn bản liên quan