Quy định thành phần tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam

Quy định thành phần tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam
Duy Thịnh

Ngày 16/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

 

Theo đó, khi xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam thì phải đáp ứng yêu cầu là có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, hội, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, người tiêu dùng, chuyên gia liên quan.

Việc xây dựng phải tuân thủ nguyên tắc làm việc đồng thuận trên cơ sở thảo luận, góp ý kiến công khai, dân chủ và trình tự thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn Quốc gia phải được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Đồng thời, tại Nghị định 78/2018/NĐ-CP còn nêu rõ bãi bỏ các quy định về tổ chức đánh giá sự phù hợp quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Nghị định 127/2007/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tại Nghị định 78/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Gởi câu hỏi

248

Văn bản liên quan