Quy trình giải quyết công việc của Lãnh đạo Thanh tra chính phủ

Quy trình giải quyết công việc của Lãnh đạo Thanh tra chính phủ
Thanh Lâm

Quyết định 416/QĐ-TTCP năm 2019 về Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ được ban hành ngày 12/6/2019.

 

Theo đó, Lãnh đạo Thanh tra chính phủ giải quyết các công việc theo quy trình sau:

  • Lãnh đạo TTCP xem xét hồ sơ trình của các đơn vị, cho ý kiến vào phiếu trình chậm nhất là sau 02 ngày làm việc kể từ ngày Thư ký Lãnh đạo trình, trường hợp cần xin ý kiến gấp thì thời hạn cho ý kiến là 01 ngày làm việc;
  • Trường hợp cần thiết, Lãnh đạo TTCP yêu cầu đơn vị trình báo cáo trực tiếp hoặc họp với các chuyên gia, đơn vị chủ trì và đại diện các đơn vị có liên quan để lấy ý kiến tham vấn trước khi quyết định;
  • Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo về nội dung đề án, công việc, Thủ trưởng đơn vị trình lãnh đạo TTCP ký ban hành văn bản;
  • Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, nếu chưa có quyết định cuối cùng của Lãnh đạo TTCP, Thư ký Lãnh đạo phải thông báo cho đơn vị trình biết.

Xem thêm: Quyết định 416/QĐ-TTCP có hiệu lực từ ngày 12/6/2019.

Gởi câu hỏi

166

Văn bản liên quan