Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước phê duyệt Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN ban hành kèm theo Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

 

Theo đó, Quy trình kiểm toán hoạt động được xây dựng trên cơ sở quy định của:

  • Luật Kiểm toán nhà nước;
  • Chuẩn mực kiểm toán nhà nước (CMKTNN) 300 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động, CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động;
  • Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và;
  • Thực tiễn kiểm toán hoạt động.

Quy trình kiểm toán hoạt động gồm 4 bước:

  • Chuẩn bị kiểm toán;
  • Thực hiện kiểm toán;
  • Lập và gửi báo cáo kiểm toán;
  • Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Quy trình kiểm toán hoạt động là căn cứ để xây dựng Sổ tay hướng dẫn kiểm toán hoạt động và hướng dẫn kiểm toán hoạt động cụ thể đối với từng lĩnh vực kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Xem chi tiết Quy trình tại Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 04/8/2017.

Gởi câu hỏi

681

Văn bản liên quan