Quy trình, thủ tục lựa chọn tư vấn thẩm tra dự án quan trọng quốc gia

Quy trình, thủ tục lựa chọn tư vấn thẩm tra dự án quan trọng quốc gia
Nguyễn Trinh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Theo đó, Nghị định này quy định cụ thể quy trình, thủ tục lựa chọn tư vấn thẩm tra dự án quan trọng quốc gia như sau:

*** Lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra trong trường hợp đặc biệt:

- Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành xác định nhà thầu tư vấn thẩm tra có đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định pháp luật để thực hiện ngay công việc tư vấn, trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước thông qua.

- Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước thông qua. Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành phải hoàn tất thủ tục, bao gồm:

+ Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu tư vấn, trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

+ Tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

+ Trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước phê duyệt kết quả lựa chọn tư vấn thẩm tra dự án;

+ Chuẩn bị ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra được lựa chọn. Hợp đồng được ký giữa ba bên, gồm đại diện của Hội đồng thẩm định nhà nước, chủ đầu tư (nhà đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án) và tư vấn thẩm tra được lựa chọn.

*** Các trường hợp khác thực hiện theo quy định của pháp luật đấu thầu.

Chi tiết xem thêm tại: Nghị định 29/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/3/2021.

Gởi câu hỏi

81

Văn bản liên quan