Quy trình tiếp nhận khiếu nại, tố cáo

Quy trình tiếp nhận khiếu nại, tố cáo
Bảo Ngọc

Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định quy trình tiếp công dân.

Theo đó, quy định việc tiếp nhận khiếu nại, tố cáo như sau:

- Khi công dân đến trình bày trực tiếp và không có đơn thì người tiếp công dân hướng dẫn công dân viết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác nội dung trình bày của công dân; nội dung nào chưa rõ thì đề nghị công dân trình bày thêm, sau đó đọc lại cho công dân nghe và đề nghị họ ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

- Trường hợp công dân đến trình bày và có đơn với nội dung cụ thể, rõ ràng, có thể xác định rõ tính chất vụ việc và cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì người tiếp công dân hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định pháp luật.

- Trường hợp nhiều người đến khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung thì người tiếp công dân hướng dẫn họ cử người đại diện để trình bày; ghi lại nội dung trình bày và đề nghị người đại diện ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản...

Xem chi tiết tại Thông tư 04/2021/TT-TTCP có hiệu lực từ ngày 15/11/2021 và thay thế Thông tư 06/2014/TT-TTCP.

Gởi câu hỏi

1

Văn bản liên quan