Quyền của Kiểm sát viên khi kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm

Quyền của Kiểm sát viên khi kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm
Ly Ly

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa có Quyết định 169/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

 

Theo đó, quyền công tố của Kiểm sát viên trong quá trình tiếp nhận các nguồn tin về tội phạm được thực hiện như sau:

  • Kiểm sát viên có quyền chủ động đặt ra các yêu cầu kiểm tra, xác minh để kiểm tra tính xác thực của tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố;

  • Quyền kiểm tra, xác minh tính xác thực của tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có thể được thực hiện nhiều lần bằng lời nói hoặc bằng văn bản;

  • Khi phát hiện có vấn đề phát sinh trong quá trình xác minh, kiểm tra, Kiểm sát viên quyền bổ sung thêm yêu cầu kiểm tra, xác minh được thực hiện đầy đủ, khách quan, đúng pháp luật.

Xem thêm tại Quyết định 169/QĐ-VKSTC có hiệu lực ngày 02/5/2018.

Gởi câu hỏi

827

Văn bản liên quan