Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư trong thẩm định thiết kế xây dựng

Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư trong thẩm định thiết kế xây dựng
Nguyễn Trinh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 113/2020/NĐ-CP quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng.

Theo đó, quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác thẩm định thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng có yêu cầu thực hiện thẩm định, thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được quy định như sau:

  • Chủ đầu tư được đề nghị thực hiện thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và rà soát, đánh giá các điều kiện cấp phép xây dựng công trình để được miễn phép xây dựng theo quy định tại Nghị định này hoặc thực hiện riêng hai thủ tục thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định tại Luật xây dựng 2014Nghị định 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 42/2017/NĐ-CP;

  • Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác của hồ sơ trình thẩm định và có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của cơ quan thẩm định và đánh giá điều kiện cấp phép xây dựng.

Chi tiết xem tại Nghị định 113/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 18/09/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Gởi câu hỏi

232

Văn bản liên quan