Quyết định 02: Ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Quyết định 02: Ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Hải Thanh

Mới đây, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Quyết định 02/2020/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước quy định trình tự, thủ tục tiến hành các công việc của cuộc kiểm toán do Kiểm toán nhà nước thực hiện. Quy trình kiểm toán được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước (CMKTNN) và thực tiễn hoạt động kiểm toán.

Quy trình kiểm toán bao gồm 4 bước:

  • Chuẩn bị kiểm toán;

  • Thực hiện kiểm toán;

  • Lập và gửi báo cáo kiểm toán;

  • Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Quy trình kiểm toán này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc KTNN được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán, các Đoàn kiểm toán của KTNN, Thành viên đoàn kiểm toán, các đơn vị trực thuộc KTNN được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng kiểm toán, tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán; các tổ chức và cá nhân được ủy thác hoặc thuê thực hiện kiểm toán, cộng tác viên KTNN, đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm toán.

Lưu ý: Thành viên đoàn kiểm toán không phải là Kiểm toán viên nhà nước (KTVNN), khi tham gia Đoàn kiểm toán phải áp dụng Quy trình này như đối với KTVNN.

Xem thêm chi tiết tại: Quyết định 02/2020/QĐ-KTNN có hiệu lực ngày 30/11/2020.

Gởi câu hỏi

141

Văn bản liên quan