Quyết định 1898: Danh mục chế độ báo cáo định kỳ của Bộ Tài chính

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1898/QĐ-BTC công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là các Phụ lục chi tiết Danh mục chế độ báo cáo định kỳ đối với từng lĩnh vực được quy định tại các văn bản pháp luật do BTC chủ trì xây dựng hoặc tham mưu, đơn cử:

  • Phụ lục 1: Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hải quan;

  • Phụ lục 2: Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế do Tổng cục thuế chủ trì xây dựng;

  • Phụ lục 3: Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục dự trữ Nhà nước;

  • Phụ lục 4: Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kho bạc;

  • Phụ lục 5: Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực chứng khoán;

  • Phụ lục 6: Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm;

  • ….

Xem chi tiết các nội dung tại Quyết định 1898/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành từ 25/9/2019.

Gởi câu hỏi

231

Văn bản liên quan