Sắp có 04 văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi Luật các TCTD

Sắp có 04 văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi Luật các TCTD
Ly Ly

Quyết định 50/QĐ-TTg được ban hành ngày 11/01/2018 nhằm phân công cơ quan chủ trì, soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4.

 

Theo đó, đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng (TCTD) , Thủ tướng chỉ đạo, phân công xây dựng 04 văn bản quy định chi tiết, bao gồm:

  • Quyết định của Thủ tướng quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Khoản 21 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 128);

  • Thông tư quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của TCTD là hợp tác xã (Khoản 17 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 75);

  • Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-NHNN (Khoản 25 Điều 1bổ sung Điều 130a vào sau Điều 130);

  • Thông tư quy định về cho vạy đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt (Khoản 27 Điều 1bổ sung Mục 1 Chương III Khoản 3 Điều 146d).

Quyết định 50/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Gởi câu hỏi

376

Văn bản liên quan