Sắp tới, chỉ thẩm định đề nghị thay đổi tài liệu khai thác sân bay khi cần thiết

Sắp tới, chỉ thẩm định đề nghị thay đổi tài liệu khai thác sân bay khi cần thiết
Thùy Trâm

Ngày 18/11/2020, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 30/2020/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 30/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 40 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT đã được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 51/2018/TT-BGTVT quy định người khai thác cảng hàng không, sân bay phải sửa đổi, bổ sung tài liệu khai thác sân bay khi có các thay đổi liên quan đến các nội dung của tài liệu khi khai thác sân bay, trình Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

  • Văn bản đề nghị phê duyệt;

  • Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung tài liệu;

  • Tài liệu chứng minh nội dung sửa đổi, bổ sung;

  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Lưu ý: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức thẩm định, kiểm tra đối chứng thực tế nếu cần thiết, phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu hoặc thông báo bằng văn bản lý do từ chối phê duyệt cho người đề nghị.

Chi tiết xem thêm Thông tư 30/2020/TT-BGTVT, có hiệu lực từ ngày 15/01/2021.

Gởi câu hỏi

119

Văn bản liên quan