Sắp tới sẽ ban hành 05 văn bản hướng dẫn Luật Cảnh Vệ 2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1636/QĐ-TTG ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ 2017.

 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ quốc phòng chủ trì và phối hợp thực hiện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Luật Cảnh vệ. Cụ thể:

  • Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật cảnh vệ, trình Chính phủ trước tháng 05/2018;
  • Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ, ban hành trước ngày 15/5/2018;
  • Thông tư quy định về mẫu, quản lý, sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt cho lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Công an và lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ quốc phòng, ban hành trước ngày 15/5/2018;
  • Thông tư quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, ban hành trước ngày 15/5/2018;
  • Thông tư quy định cụ thể tổ chức, biên chế, chức danh, trang bị, tiêu chuẩn tuyển chọn người vào lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng, ban hành trước ngày 15/5/2018.

Xem chi tiết Quyết định 1636/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 26/10/2017. 

Gởi câu hỏi

465

Văn bản liên quan