Sắp xếp 240 doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.

 

Theo đó, ban hành Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020 làm cơ sở phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước hiện có và tiếp tục bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới đến năm 2020 gồm 240 doanh nghiệp:

  • 103 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ;
  • 04 doanh nghiệp cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ;
  • 27 doanh nghiệp cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ;
  • 106 doanh nghiệp cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ;

Xem chi tiết tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước tại Quyết định 58/2016/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/02/2017, thay thế Quyết định 37/2014/QĐ-TTg.

Gởi câu hỏi

707

Văn bản liên quan