Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GDĐT

Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GDĐT
Nguyễn Trinh

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1292/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, nâng cao thu nhập cho viên chức và người lao động, Chính phủ đã đề ra mục tiêu cụ thể về số lượng, quy mô, cơ cấu các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2021-2025 như sau:

  • Giai đoạn đến năm 2021: Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 -2015.

  • Giai đoạn 2022 - 2025: Tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính. Tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016 - 2020.

Chi tiết xem thêm tại Quyết định 1292/QĐ-TTg ban hành ngày 24/08/2020.

Gởi câu hỏi

44

Văn bản liên quan