Sẽ có chế độ riêng cho cán bộ làm việc tại Bộ phận Một cửa

Sẽ có chế độ riêng cho cán bộ làm việc tại Bộ phận Một cửa
Thủy Phú

Tại Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Trọng tâm của kế hoạch là các nhiệm vụ cụ thể như:

  • Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn về chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa;

  • Bố trí trụ sở, trang thiết bị hoạt động tại Bộ phận một cửa ở cấp Bộ, cấp huyện, cấp xã (kể cả vùng sâu vùng xa, vùng DTTS, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn);

  • Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa các cấp;

  • Tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tại Bộ phận Một cửa;

  • Lựa chọn và khuyến cáo sử dụng phần mềm một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh, đồng thời triển khai thí điểm phần mềm tại một số Bộ và địa phương.

Chi tiết kế hoạch xem tại Quyết định 985/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Gởi câu hỏi

1,249

Văn bản liên quan