Sẽ có tối thiểu 05 biên chế công chức tại Phòng chuyên môn thuộc Sở

Sẽ có tối thiểu 05 biên chế công chức tại Phòng chuyên môn thuộc Sở
Lê Hải

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

Cụ thể, tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tiêu chí thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở như sau:

  • Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở.

  • Về khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 07 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; tối thiểu 06 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I; tối thiểu 05 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III.

Ngoài ra, căn cứ số lượng sở được thành lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Giám đốc của từng sở cho phù hợp. Riêng TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lương Phó Giám đốc theo quy định tính bình quân thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc.

Chi tiết tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 25/11/2020.

Gởi câu hỏi

269

Văn bản liên quan