Sĩ quan là điều tra viên kể cả khi chưa được đào tạo điều tra

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 299/2017/TT-BQP quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên (ĐTV) và Cán bộ điều tra trong Quân đội nhân dân.

 

Theo đó, trong trường hợp đặc biệt, sĩ quan chưa được đào tạo về nghiệp vụ điều tra, chưa đủ thời gian công tác pháp luật theo quy định thì có thể được bổ nhiệm là ĐTV nếu đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

Tiêu chuẩn ĐTV trung cấp:

  • Có năng lực điều tra các vụ án thuộc loại rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng;

  • Có khả năng hướng dẫn điều tra cho ĐTV sơ cấp.

Tiêu chuẩn ĐTV cao cấp:

  • Có năng lực điều tra các vụ án thuộc loại rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp;

  • Có khả năng hướng dẫn điều tra cho ĐTV sơ cấp, ĐTV trung cấp;

  • Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất biện pháp phòng, chống tội phạm.

Thông tư 299/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 30/01/2018, thay thế Thông tư 78/2007/TT-BQP.

Gởi câu hỏi

1,017