Sinh viên được hỗ trợ kinh phí khi tham gia nghiên cứu khoa học

Sinh viên được hỗ trợ kinh phí khi tham gia nghiên cứu khoa học
Bảo Ngọc

Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT ngày 17/9/2021 quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, Thông tư này quy định quyền của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học như sau:

- Được đề xuất, đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (hiện hành quy định được tham gia thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong một năm học).

- Được tạo điều kiện sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị sẵn có của cơ sở giáo dục đại học để thực hiện hoạt động nghiên cứu.

- Được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học theo định mức quy định của cơ sở giáo dục đại học (nội dung mới).

- Được công bố, hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu, các ấn phẩm khoa học và công nghệ khác trong và ngoài nước theo quy định.

- Được hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu theo quy định hiện hành.

- Được xem xét ưu tiên cộng điểm học tập, điểm rèn luyện; ưu tiên xét cấp học bổng và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của cơ sở giáo dục đại học.

- Được hưởng các quyền lợi khác.

Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 02/11/2021 và thay thế Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT.

Gởi câu hỏi

1

Văn bản liên quan