Sửa đổi, bổ sung Chương trình hành động cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

Sửa đổi, bổ sung Chương trình hành động cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
Toàn Trung

Nghị quyết 18/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 97/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 12 NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước được ban hành ngày 26/02/2020.

Theo đó, Nghị quyết 18 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục Đề án nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 12-NQ/TW như sau:

  • Chuyển thời gian trình nhiệm vụ “Rà soát, tổng kết việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cơ cấu lại DN giai đoạn mới” tại số thứ tự 1 của Phụ lục từ năm 2018 thành Quý II năm 2020;

  • Chuyển nhiệm vụ “Xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, DN chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương”  tại số thứ tự 17 của Phụ lục từ Bộ Công thương sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN;

Xem chi tiết tại: Nghị quyết 18/NQ-CP có hiệu lực từ 26/02/2020.

Gởi câu hỏi

69

Văn bản liên quan