Sửa đổi, bổ sung mức độ đánh giá định kỳ học sinh tiểu học

Bộ Giáo dục và đào tạo vừa ban hành Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học.

 

Theo đó, điều chỉnh mức độ đánh giá định kỳ về học tập và năng lực, phẩm chất như sau:

  • Về học tập:
    • Căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và chuẩn kiến thức, kĩ năng để đánh giá học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục theo 03 mức: Hoàn thành tốt, Hoàn thành và Chưa hoàn thành;
    • Đề kiểm tra định kỳ phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực được thiết kế theo các mức từ 1 đến 4;
  • Về năng lực, phẩm chất:
    Căn cứ vào các biểu hiện liên quan đến nhận thức, kĩ năng, thái độ trong quá trình đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển từng năng lực, phẩm chất của mỗi học sinh theo các mức: Tốt, Đạt và Cần cố gắng.

Đồng thời, giáo viên đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, đánh giá định kì bằng điểm số kết hợp với nhận xét; kết hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 06/11/2016.

Gởi câu hỏi

763

Văn bản liên quan