Sửa đổi, bổ sung nhóm chỉ tiêu báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 13/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 127/2009/QĐ-TTg về chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy.

 

Theo đó, nội dung quy định nhóm chỉ tiêu về người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện được sửa đổi, bổ sung như sau:

  • Các chỉ tiêu về số người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy bao gồm: Tổng số người sử dụng ma túy trái phép và đã áp dụng các biện pháp cai nghiện hoặc đã bị xử lý vi phạm hành chình;

  • Các chỉ tiêu về cai nghiện ma túy bao gồm: Số người nghiện được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện, trại tạm giam, …;

  • Các chỉ tiêu về quản lý người sau cai nghiện ma túy bao gồm: Số người được quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện, tại nơi cứ trú hoặc sau cai nghiện;

  • Các chỉ tiêu về dạy nghề, tạo việc làm, cho vay vốn bao gồm: số người được dạy nghề, tạo việc làm và được vay vốn;

  • Chỉ tiêu về xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

Xem chi tiết tại Quyết định 13/2019/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/4/2019.

Gởi câu hỏi

712

Văn bản liên quan