Sửa đổi điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Chính phủ ban hành Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Đáng chú ý là quy định sửa đổi, bổ sung Điều 55 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất từ nước ngoài vào Việt Nam.

 

Theo đó, phế liệu nhập khẩu chỉ được phép dỡ xuống cảng khi đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Tổ chức, cá nhân nhận hàng trên Bản lược khi hàng hóa (E-Manifest) có Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực và còn khối lượng phế liệu nhập khẩu;

  • Tổ chức, cá nhân nhận hàng trên E-Manifest có Văn bản xác nhận đã ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu đối với phế liệu ghi trên E-Manifest theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 57 Nghị định 38/2015/NĐ-CP.

Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra các thông tin theo quy định nêu trên trước khi cho phép dỡ phế liệu xuống cảng.

Chi tiết xem tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/7/2019.

Gởi câu hỏi

425

Văn bản liên quan