Sửa đổi một số quy định tại Luật Công chứng 2014

Sửa đổi một số quy định tại Luật Công chứng 2014
Tuyết Hoan

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2018.

 

Theo đó, việc thay đổi một trong các nội dung như tên gọi của Văn phòng công chứng, họ tên trưởng văn phòng,…được thực hiện tại Sở Tư pháp nơi Văn phòng công chứng đã đăng ký hoạt động.

Tuy nhiên, Luật này bãi bỏ quy định đối với nội dung thay đổi trụ sở của Văn phòng công chứng sang huyện, quận, thị xã, thành phố khác trong phạm vi tỉnh, TP trực thuộc TW thì phải được xem xét và quyết định bởi UBND cấp tỉnh.

Ngoài ra, bãi bỏ Điểm b Khoản 1 Điều 70 Luật Công chứng về nhiệm vụ của UBND cấp tỉnh và Sở Tư pháp đối với việc thực hiện các biện pháp phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức nghề công chứng đã được phê duyệt.

Nội dung chi tiết xem tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Gởi câu hỏi

469

Văn bản liên quan