Sửa đổi quy định về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Sửa đổi quy định về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19
Nguyễn Trinh

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, quy định về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19 tại Quyết định 15/2020/QĐ-TTg được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Quyết định 32/2020/QĐ-TTg như sau:

  • Doanh nghiệp, cơ sở giáo dục lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định 15; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận Danh sách này;

  • Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định 15 và gửi doanh nghiệp, cơ sở giáo dục;

  • Doanh nghiệp, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Như vậy, Quyết định 32/2020/QĐ-TTg đã bổ sung thêm đối tượng được thực hiện hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ COVID-19 là các cơ sở giáo dục, điều này là để phù hợp với Nghị quyết 154/NQ-CP.

Xem chi tiết tại Quyết định 32/2020/QĐ-TTg, ban hành ngày 19/10/2020.

Gởi câu hỏi

150

Văn bản liên quan