Sửa đổi quy định về tuyển dụng, thăng hạng, chuẩn ngoại ngữ, tin học của CBCCVC

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Cụ thể, đối với lĩnh vực nội vụ, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành:

  • Tiếp tục thực hiện theo lộ trình việc sắp xếp, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

  • Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức,… xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

  • Rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, nhất là quy định về trình độ tin học, ngoại ngữ trong tuyển dụng, thi, xét nâng ngạch, thăng hạng viên chức;…

  • Nghiên cứu chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số;

Xem thêm các nội dung tại: Nghị quyết 100/2019/QH14 được thông qua ngày 27/11/2019.

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan