Sửa đổi quy trình chi trả nợ trái phiếu Chính phủ của ngân sách trung ương

Sửa đổi quy trình chi trả nợ trái phiếu Chính phủ của ngân sách trung ương
Hải Thanh

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 81/2020/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2014/TT-BTC hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của CP, trái phiếu được CP bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP.

 

Theo đó, tại Điều 2 Thông tư 81/2020/TT-BTC sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 21 Thông tư 342/2016/TTBTC về quy trình chi trả nợ trái phiếu Chính phủ của ngân sách trung ương như sau:

Chi trả nợ trái phiếu Chính phủ: Căn cứ dự toán và yêu cầu nghĩa vụ trả nợ đến hạn, Kho bạc Nhà nước thực hiện xuất quỹ ngân sách trung ương để thanh toán, đồng thời hạch toán giảm nợ vay (đối với các khoản trả nợ gốc) và hạch toán chi ngân sách trung ương (đối với các khoản trả lãi, phí và chi phí phát sinh khác từ việc phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán trái phiếu Chính phủ) theo quy định.

Bên cạnh đó, Thông tư này cũng sửa đổi Điểm n Khoản 1 Điều 19 về thực hiện chi ngân sách theo hình thức lệnh chi tiền đối với các nhiệm vụ chi trả nợ vay của ngân sách nhà nước (trừ các khoản thanh toán gốc, lãi, phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán trái phiếu Chính phủ).

Chi tiết xem tại Thông tư 81/2020/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/11/2020.

Gởi câu hỏi

60