Sửa đổi thời điểm chốt số liệu báo cáo quyết toán thu, chi NSNN hàng năm

Sửa đổi thời điểm chốt số liệu báo cáo quyết toán thu, chi NSNN hàng năm
Hải Thanh

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, từ ngày 15/5/2020, thời điểm chốt số liệu báo cáo quyết toán thu, chi NSNN hàng năm được chia làm 3 giai đoạn (Hiện nay, Thông tư 77 quy định chỉ gồm 2 giai đoạn), cụ thể:

  • Chốt số liệu hết thời gian chỉnh lý quyết toán: Số liệu được lấy đến hết ngày 31/01 năm sau. Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại đơn vị KBNN nơi lập báo cáo;

  • Chốt số liệu chuyển nguồn: Số liệu được lấy đến hết ngày 31/3 năm sau. Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại đơn vị KBNN nơi lập báo cáo;

  • Chốt số liệu quyến toán lần cuối cùng: Số liệu được lấy hết ngày 30/11 năm sau. Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại đơn vị KBNN nơi lập báo cáo. Trường hợp sau ngày 30/11 vẫn còn điều chỉnh số liệu quyết toán năm trước theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì phải có thuyết minh.

Xem chi tiết tại: Thông tư 19/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 15/5/2020.

Gởi câu hỏi

334

Văn bản liên quan