TAND tại địa phương cần khẩn trương thực hiện 05 yêu cầu về hòa giải, đối thoại

TAND tại địa phương cần khẩn trương thực hiện 05 yêu cầu về hòa giải, đối thoại
Lê Vy

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Công văn 188/TANDTC-PC ban hành ngày 03/12/2020 về triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án .

Theo đó, để kịp thời triển khai các quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa ánThông tư 04/2020/TT-TANDTC, Chánh án TANDTC yêu cầu Chánh án TAND cấp huyện và các TAND cấp tỉnh, các đơn vị liên quan của TANDTC thực hiện ngay các công việc sau:

  • Về tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải đối thoại: Lập danh sách các trường hợp có nguyện vọng được tập huấn, bồi dưỡng gửi đến TAND cấp tỉnh để tổng hợp báo cáo TANDTC trước ngày 10/12/2020;

  • Về thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm Hòa giải viên: Chánh án TAND cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm Hòa giải viên sau ngày 01/01/2021 và trước ngày 03/01/2021;

  • Về thông báo công khai danh sách Hòa giải viên: Thực hiện theo khoản 5 Điều 6 Thông tư 04/2020/TT-TANDTC;

  • Về bổ sung số lượng Hòa giải viên theo định biên: Chánh án TAND cấp tỉnh tổng hợp nhu cầu và đề xuất số lượng về TANDTC trước ngày 31/3/2021;

  • Về chuẩn bị cơ sở vật chất để thực hiện hòa giải, đối thoại: Các TAND cấp huyện và cấp tỉnh chủ động sắp xếp bố trí cơ sở vật chất, thực hiện hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

  • ...

Xem chi tiết tại Công văn 188/TANDTC-PC, ban hành ngày 03/12/2020.

Gởi câu hỏi

103

Văn bản liên quan