Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến 2030

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến 2030
Đức Thảo

Ngày 02/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1975/QĐ-TTg Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận 81-KL/TW ngày 29/7/2020 về “Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”.

Theo Quyết định 1975/QĐ-TTg, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 81-KL/TW; trong đó tập trung các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

  • Quán triệt, nâng cao nhận thức về an ninh lương thực quốc gia trong tình hình mới, xem bảo đảm an ninh lương thực quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước; 

  • Tiếp tục quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia;

  • Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác bảo đảm an ninh lương thực cho người dân, các địa phương và trên toàn quốc;

  • Tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa sản xuất, gắn với chế biến, tiêu thụ lương thực, thực phẩm theo hướng tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất tập trung, quy mô lớn, quản lý chặt chẽ theo chuỗi giá trị nông sản; 

  • Giám sát chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh, thường xuyên đánh giá nhu cầu lương thực, thực phẩm cả trong nước và trên thế giới để có định hướng, chiến lược phù hợp;

  • ...

Chi tiết xem tại Quyết định 1975/QĐ-TTg được ban hành 02/12/2020.

Gởi câu hỏi

89

Văn bản liên quan